Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland

Nummer 6 / februari 2014

Deze nieuwsbrief gaat over de Goederenroute Oost-Nederland (GON), onderdeel van 
het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) om de verwachte groei van het reizigers- 
en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen.

 

Veel reacties op de Aanvulling MER 1e fase
Vanaf 18 december 2013 tot en met 24 januari 2014, was er gelegenheid om te reageren op de Aanvulling Milieueffectrapportage 1e fase PHS-GON  (Aanvulling). In deze periode heeft het ministerie ruim 2.500 brieven ontvangen. Het overgrote deel is afkomstig uit Bathmen en directe omgeving. Op dit moment worden alle brieven gelezen, de afzonderlijke reacties geanalyseerd en vervolgens verwerkt in de Consultatienota van de Aanvulling MER 1e fase PHS-GON.

Consultatienota
Zoals eerder is gemeld, wordt tijdens deze consultatieronde niet elke ingezonden reactie afzonderlijk beantwoord. In de Consulta-tienota worden de reacties op de Aanvulling samengevat, onderverdeeld naar de afzonderlijke delen van de Aanvulling: de effectvergelijking, externe veiligheid, trillingen en de correcties op de geluidproductieplafonds. Daarnaast wordt in de Consultatienota een samenvatting gemaakt van het gehele inspraakproces over het Milieueffectrapport (MER) 1e fase PHS-GON,, dus inclusief de inspraakronde in de zomer van 2013.

Publicatie Consultatienota 
De publicatie van de Consultatienota staat eind april 2014 gepland. Heeft u gereageerd, dan wordt u hiervan te zijner tijd op de hoogte gesteld. 
Bent u geabonneerd op deze nieuwsbrief, dan ontvangt u hierover in elk geval via deze weg bericht.

consultatie- en besluitvorming

Reacties op de Reactienota 
Naast de reacties op de Aanvulling heeft het ministerie ook reacties ontvangen over de Reactienota op het MER 1e fase PHS-GON. Op deze Reactienota was echter geen inspraak mogelijk, zoals ook was vermeld in de stukken en op de website. De reacties op de Reactienota worden daarom niet meegenomen in de Consultatienota.

Correctie landelijke geluidproductieplafonds
Zoals u wellicht al heeft vernomen is het ministerie bezig met een herstelactie van het geluidregister spoor. Deel D van de Aanvulling MER 1e fase van PHS-GON gaat in op deze herstelactie. Op dit moment loopt een aanvullend onderzoek naar de gecorrigeerde landelijke geluidproductieplafonds. Dit onderzoek heeft naar verwachting geen invloed op het MER 1e fase.

 

Wat eraan vooraf ging
Eind 2012 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER vastgesteld. Deze notitie vormde het uitgangspunt voor de uitwerking van het MER PHS-GON. Een van de uitgangspunten was het uitvoeren van het MER voor dit project in twee fasen. Met de uitwerking van de eerste fase is medio 2012 gestart.

MER 1e fase 
In het voorjaar van 2013 is het MER 1e fase PHS-GON gepubliceerd en heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Zo'n 2.000 mensen hebben hierop gereageerd. Op 18 december 2013 is de Reactienota, waarin de antwoorden op de reacties zijn opgenomen, openbaar gemaakt.

De Aanvulling op het MER 1e fase 
Daarnaast heeft staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten om een Aanvulling op het MER 1e fase PHS-GON te laten maken. Dit heeft zij gedaan naar aanleiding van de ingediende reacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. op het MER 1e fase. In de Aanvulling staan de milieu-effecten per dorp en stad uitgebreider beschreven dan in het MER 1e fase het geval was. Zo is het nog beter inzichtelijk gemaakt wat de milieueffecten van de verschillende routevarianten kunnen zijn. De Aanvulling is, samen met de Reactienota, op 18 december 2013 gepubliceerd.

 

Besluitvorming
Op basis van alle informatie uit het MER 1e fase, de Aanvulling, de Reactienota en de Consultatienota, voert de staatssecretaris in mei 2014 overleg met de bestuurders van de regio Oost-Nederland en uit andere delen van het land. Mede op basis van deze input zal de staatssecretaris een beslissing nemen over de voorkeursroute tussen Zutphen en Hengelo en over de planning van het vervolgproces.

Studie naar alternatieve route 
Naast de rapporten die in opdracht van het ministerie zijn gemaakt, doen de provincies Gelderland, Overijssel en het Havenbedrijf Rotterdam een eigen studie naar een alternatieve goederenroute door de Achterhoek, gedeeltelijk langs de A18/N18. Zij streven ernaar om deze studie in mei 2014 gereed te hebben. De studie maakt geen onderdeel uit van de proces van de MER 1e fase voor PHS-GON. Staatssecretaris Mansveld heeft hierover in recent overleg met de Tweede Kamer gezegd: "Een nieuwe Noordtak is al eerder onderzocht. Zoiets blijkt minimaal 2 miljard te kosten en dat geld is er simpelweg niet. Een dergelijke investering voor maximaal 36 extra treinen per dag is niet te verdedigen." De staats--secretaris heeft echter wel aan-gegeven dat zij bereid is om kennis te nemen van de studie tijdens het overleg met de bestuurders in mei van dit jaar.

Beslissing over de voorkeursvariant 
Na het overleg met de bestuurders neemt de staatssecretaris in mei 2014 een beslissing over de voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo. Ook besluit zij op dat moment wanneer de tweede fase van het milieueffectenonderzoek wordt gestart. Deze 2e fase gaat over de gehele route tussen Elst en Oldenzaal/grens. In deze fase wordt een wettelijke inspraakprocedure in het kader van de Tracewet gevolgd.

Colofon

Contactgegevens

Postbus 20901 
Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/ienm 
februari 2014

 

Agenda

maandag 2 september, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
donderdag 5 september, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 12 september, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 19 september, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 26 september, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 3 oktober, aanvang 19:30
Biodanza
maandag 7 oktober, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
donderdag 10 oktober, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 17 oktober, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 24 oktober, aanvang 19:30
Biodanza
donderdag 31 oktober, aanvang 19:30
Biodanza
maandag 4 november, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk

Redactie

    redactie-1

Jan Start