Persbericht Lelystad Airport

vliegtuig Lelystad

I
nformatie vliegbewegingen Lelystad Airport

Waarom deze informatie?
De komende periode zal minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besluiten over de ontwikkelingen van Lelystad Airport. Graag informeren wij u over de gevolgen van Lelystad Airport en het proces van het ministerie. Als er weer een aanleiding is zullen wij met een vervolg komen. Veel informatie over Lelystad Airport is te vinden op de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart (verkeer en vervoer)/ontwikkeling Lelystad Airport) en op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl)/omgevingsvisie en ruimte/vliegroutes Lelystad Airport).

Waar gaat het over?
Lelystad Airport ontwikkelt zich de komende jaren tot een van de grotere regionale luchthavens van Nederland. Lelystad Airport neemt dan een deel van het vliegverkeer van Schiphol over. De minister heeft het plan Lelystad Airport vanaf 2020 open te stellen voor vakantievluchten. De zuidelijke vliegroutes gaan over Gelderland. 
In de eerste jaren (2020-2023) zal het aantal vluchten op Lelystad Airport zich geleidelijk uitbreiden naar max. 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dat betekent een gemiddeld aantal van 77 starts en landingen per dag. Dat is het aantal vliegbewegingen dat voor Lelystad Airport mogelijk is bij de huidige indeling van het luchtruim.

Wat kunnen 
we verwachten?
Gelet op de afstand met Lelystad Airport krijgt de gemeente Lochem niet te maken met routes dichtbij de luchthaven voor starten en landen. Wel krijgt de gemeente te maken met een van de aansluitroutes in het middelhoge luchtruim. De route loopt bij Epse op een hoogte van min. 2.700 meter. In de eerste jaren wordt deze route ongeveer 6 tot 8 x per dag gebruikt voor naderend verkeer. De aansluitroute leidt de vliegtuigen van het hogere luchtruim naar de laagvliegroute verderop en uiteindelijk naar de luchthaven. 
Ook is er een wachtgebied voor vliegtuigen gepland bij Lochem op een hoogte van min. 2.700 meter. 
Op 30 mei jl. heeft het ministerie een belevingsvlucht georganiseerd. Bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport hebben het geluid van een representatief vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren.Tijdens de belevingsvlucht zijn geluidsmetingen uitgevoerd.

Wat is het standpunt van de gemeente Lochem?
De gemeente Lochem, maar ook andere gemeenten en de provincie Gelderland, maken zich zorgen over de gevolgen van de vliegroutes voor inwoners. De gemeente Lochem trekt samen op met de provincie Gelderland over de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Het Gelders college van Gedeputeerde Staten wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn, met daarbij waarborgen over monitoring en handhaving in de luchtruimherziening.

Welk proces wordt doorlopen?
Voor het in gebruik nemen van Lelystad Airport is een wijziging nodig van het Luchthavenbesluit. Het luchthavenbesluit regelt het luchthavenverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven.
Naar verwachting zal het ministerie het ontwerp-luchthavenbesluit eind november 2018 ter inzage leggen. De gemeente Lochem is voornemens om samen met de provincie en andere gemeenten een gezamenlijke zienswijze in te dienen. Individuele inwoners kunnen zelf een zienswijze indienen.
De geactualiseerde Milieu Effect Rapportage (MER) vormt de basis voor het luchthavenbesluit. In de MER zijn de effecten van het luchthavenbesluit op mens en milieu, zoals geluid, luchtkwaliteit en natuur in beeld gebracht.

De komende jaren wil het ministerie een herziening voor het burger- en militaire luchtruim. De luchtruimherziening gebeurt om de hinder van Lelystad Airport te verkleinen en de capaciteit en efficientie van het luchtruimgebruik veilig te verhogen. De herindeling is naar verwachting niet eerder gereed dan in 2023. 

 

Agenda

dinsdag 18 december, aanvang 13:30
Digitaal spreekuur
woensdag 26 december, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 7 januari, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 23 januari, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 4 februari, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 27 februari, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 4 maart, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 27 maart, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 1 april, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 24 april, aanvang 19:30
Bestuursvergadering
maandag 6 mei, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 22 mei, aanvang 19:30
Bestuursvergadering

Redactie

    redactie-1

Francine van den Heuvell (webmaster, coördinator)