Enquete dorpsplein

Schermafdruk 2019 02 07 17.48.20De Dorpsraad Epse/Joppe heeft na overleg met de gemeente Lochem een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid van een dorpsplein op de  Lochemseweg/Het Wansink. Het ontwerp van het dorpsplein kan aansluiten op de reeds geplande 30 kilometer zone in de bebouwde kom.

Tijdens het vooroverleg met aanwonenden, omwonenden en bewoners van Epse hebben zich zowel voor- als  tegenstanders geuit. Dat het onderwerp leeft, blijkt uit de grote belangstelling op een gehouden bijeenkomst op 10 december. De projectgroep heeft de ontvangen commentaren beoordeeld en verwerkt in een finaal ontwerpvoorstel:

Een klein dorpsplein rond de treurbeuk aan Het Wansink en een middenberm met bomen op de Lochemseweg.  

De middenberm in de Lochemseweg met verlenging van de 30 kilometer zone richting De Pessink is weliswaar onderdeel van dit ontwerp maar geen noodzakelijke voorwaarde. Een verlenging van de 30 kilometerzone alleen, dus zonder dorpsplein, is nu niet aan de orde maar kan wel in een latere fase geagendeerd worden. Van het ontwerp zijn een plattegrond en twee aanzichten gemaakt. De uitwerking is via deze link te bekijken.

Schermafdruk 2019 02 07 17.50.41

De Dorpsraad gaat voor het belang van alle bewoners en wil draagvlak voor het voorgestelde dorpsplein toetsen d.m.v. een enquêteformulier dat vanaf 8 februari huis-aan-huis verspreid zal worden. Elk huishouden in Epse wordt uitgenodigd dit formulier in te vullen. Als een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich vóór dit ontwerp van het dorpsplein uitspreekt, bepleiten we bij de gemeente Lochem de realisatie ervan. De gemeente Lochem beslist en zal bij instemming extra budget moeten inzetten. Als echter een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich tegen een dorpsplein uitspreekt, stopt het project.

Er wordt slechts één (anoniem genummerd) formulier per woning bezorgd. Het formulier kan daarom niet vanaf de website gedownload worden. Respondenten kunnen óf gebruik maken van de papieren versie óf het ingevulde formulier scannen en elektronisch inzenden, maar niet beide: per huishouden dus één stem. De enquête sluit vrijdag 22 februari 2019. De Dorpsraad zal de ingediende enquêteformulieren zorgvuldig behandelen. Ongeveer een week na de sluiting zal de uitslag van de enquête worden gepubliceerd op onze website.

Agenda

woensdag 27 februari, aanvang 19:30
Vergadering bestuur Dorpsraad
maandag 4 maart, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 27 maart, aanvang 19:30
Vergadering bestuur Dorpsraad
maandag 1 april, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 24 april, aanvang 19:30
Vergadering bestuur Dorpsraad
maandag 6 mei, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 22 mei, aanvang 19:30
Vergadering bestuur Dorpsraad
maandag 3 juni, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 26 juni, aanvang 19:30
Vergadering bestuur Dorpsraad
maandag 1 juli, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk
woensdag 24 juli, aanvang 19:30
Vergadering bestuur Dorpsraad
maandag 5 augustus, aanvang 18:45
Yoga in de Kerk

Redactie

    redactie-1

Francine van den Heuvell (webmaster, coördinator)